Wyszukiwarka
Rodzaj wyszukiwania
W Y S Z U K A J
Numer części
Nazwa / Opis części
Grupa
Podgrupa
Producent
Wyczysc
Kontakt
Ostatnio oglądane
Koszyk
Zalogowany: Zaloguj się Zaloguj się
Towary w zamówieniu: 0
Wartość zamówienia 0,00
Przejdź do zamówienia:  
Wyczyść zamówienie:  

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego alleczesci.pl, dostępnego pod adresem www.alleczesci.pl

 2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Michała Stępniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MM” F.H.U. Michał Stępniak z siedzibą w Zgierz, ul. Aleksadrowska 75

NIP: 732-159-95-24,

Tel. Kom. 514-115-415,

adres email: sklep@alleczesci.pl

nr tel. 514-115-415

 

 1. Niniejszy Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl przed zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorcy i świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 2. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Klienci posiadają dostęp do Towarów i Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

 5. Ceny Produktów (wynagrodzenie za świadczenie) oferowanych przez Sklep Internetowy są wyrażone w złotówkach (PLN) i zawierają wszystkie inne składniki w tym podatek VAT, cła i tpd.

 

 1. SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. INFORMACJA HANDLOWA – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą.

 2. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl (w tym również Konsument);

 3. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa, której dotyczy umowa sprzedaży;

 5. PRZEWOŹNIK - kurier, Poczta Polska S.A. lub inna firma współpracująca ze Sklepem Internetowym www.alleczesci.pl w celu realizowania umowy zawartej z Klientem poprzez doręczanie przesyłek;

 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl;

 8. SKLEP INTERNETOWY www.alleczesci.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alleczesci.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na oferowane przez Sklep Internetowy www.alleczesci.pl Produkty;

 9. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852 z późn. zm.).

 10. USŁUGODAWCA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MM” F.H.U. MICHAŁ STEPNIAK ul. Aleksandrowska 75, NIP 732-159-95-24;

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną); do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta; Umowa sprzedaży oznacza również umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 12. USŁUGA – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresemwww.alleczesci.pl;

 13. WADA NIEISTOTNA – wada Produktu nie mająca wpływu na jego działanie lub użyteczność;

 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl, określające rodzaj i liczbę Produktu traktowane przez Usługodawcę jako oferta;

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę umożliwiającą Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl i zawierania umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielania Informacji Handlowych w zakresie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym www.alleczesci.pl

 2. Usługodawca świadczy także usługę przesyłania Informacji Handlowej do Klientów, którzy wyrazili na to odrębną zgodę podczas dokonywania Rejestracji.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DORGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Klienta następujące:

 1. połączenie z siecią internet – minimalna prędkość przesyłu 512kbps,

 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Google Chrome.,

 3. system antywirusowy.

 1. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Klienta następujące:

 1. połączenie z siecią internet,

 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

 1. Klient zobowiązany jest przy dokonaniu Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy www.alleczesci.pl podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:

 1. nazwę / nazwisko i imię Klienta,

 2. NIP / PESEL,

 3. adres siedziby / adres zameldowania,

 4. adres do korespondencji,

 5. adres dostawy zamówionych przez Klienta towarów,

 6. adresy elektroniczne,

 7. telefon kontaktowy;

 1. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy www.alleczesci.pl, Klientowi przekazane zostaną:

 1. login,

 2. hasło.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z usług. Usługodawca będzie każdorazowo publikować na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

 2. Klient korzystając z usług Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl i podając adres mailowy może wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji Handlowej na podany adres email. Klient w każdej chwili może poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z otrzymywania Informacji Handlowej, co spowoduje zaprzestanie wysyłania tego typu informacji na wskazany wcześniej przez Klienta adres mailowy.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient może złożyć Zamówienie:

- za pośrednictwem koszyka zakupowego;

- za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres sklep@alleczesci.pl;

- telefonicznie pod nr 514-115-415;

b. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi email potwierdzający otrzymanie Zamówienia. Wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty przez Usługodawcę.

c. Po weryfikacji złożonego Zamówienia i danych Klienta Usługodawca prześle Klientowi wiadomość o przyjęciu lub nie przyjęciu złożonej przez Klienta oferty.

d. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu Klient może anulować złożone Zamówienie.

e. W przypadku wybrania przez Klienta formy zapłaty przelewem warunkiem zrealizowania Zamówienia przez Usługodawcę jest przesłanie zapłaty za zamówiony Towar przez Klienta wraz z kosztami przesyłki na konto Usługodawcy (pkt. V. II. 1. a. Regulaminu).

f. W przypadku dokonywania zakupów przez Klienta za pobraniem warunkiem realizacji Zamówienia jest złożenie prawidłowego Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

g. Koszty transportu zamówionego Produktu ponosi Klient.

 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. a. Klient może dokonać płatności:

- gotówką w siedzibie firmy Usługodawcy,

- przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o nr 56156000132490200498300001 prowadzony przez Bank GetinBabnk,

- za pobraniem.

b. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia jeżeli płatność jest realizowana przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

c. W treści przelewu klient powinien podać:

- imię i nazwisko (login/nr klienta),

- numer Zamówienia.

d. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od daty przyjęcia Zamówienia Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie w całości.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta Usługodawca poinformuje go (również za pośrednictwem przedmiotowego Regulaminu), w chwili wyrażenia woli związania się umową o:

 • głównych cechach świadczenia i sposobach porozumiewania się z Klientem;

 • danych identyfikujących Usługodawcę oraz danych kontaktowych;

 • sposobie i miejscu składania reklamacji;

 • łącznej cenie zamówionych Produktów i innych opłatach związanych z Zamówieniem;

 • sposobie i terminie zapłaty ceny;

 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia;

 • procedurze reklamacyjnej;

 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, jego skutkach i kosztach;

 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ochrony;

 • możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;

 • że zamówienie Produktu łączy się z obowiązkiem zapłaty

 • innych obowiązkach wynikających z treści ustawy o prawach konsumentów;

 

Usługodawca potwierdzi zawarcie umowy na odległość w rozsądnym czasie po jej zawarciu na trwałym nośniku.

 

Usługodawca zobowiązuje się do realizacji złożonego Zamówienia w terminie do 30 dni:

- w przypadku dokonania zakupu w formie za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia,

- w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy – od dnia zaksięgowania całej kwoty należnej za złożone Zamówienie wraz z kosztami przesyłki na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

Odbiór zamówionego Towaru może nastąpić osobiście w siedzibie firmy Usługodawcy lub za pośrednictwem Przewoźnika. Sposób dostawy jest wybierany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

 

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

Odstąpienie od umowy – dotyczy tylko Konsumentów.

A. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 roku) Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy zgodnie z art. 27 w/w ustawy. Dla wypełnienia tego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu na adres wskazany przez Usługodawcę.

B. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w formie pisemnej, na formularzu lub drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.alleczesci.pl . Jeżeli Konsument skorzystał z tego ostatniego sposobu złożenia oświadczenia, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

C. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy w całości. Konsument ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

D. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną – rękojmia.

I. a. wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową polegającej na:

- braku właściwości, które Produkt tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony algo wynikające z okoliczności lub przeznaczenia;

- braku właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;

- nie nadawaniu się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

- wydaniu rzeczy Klientowi w stanie niezupełnym.

- nieprawidłowym zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

b. wada prawna Produktu polega na odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Sprzedawca jest odpowiedzialny również za istnienie prawa.

 

Do uprawnień przedsiębiorcy związanych z rozwiązaniem umowy sprzedaży stosuje się uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Klient ma prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę oraz sprzedawanych przez niego Produktów.

 2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient może żądać poprzez złożenie oświadczenia obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, jeżeli Usługodawca nie wymieni Produktu wadliwego na wolny od wad albo wady nie usunie.

 3. Klient może również żądać, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, wymiany na Produkt wolny od wad albo usunięcia wady.

 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.

 5. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli niezgodność Produktu z umową jest nieistotna.

 6. Celem przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego należy wskazać z jakich uprawnień Klient korzysta:

a. Odstępuje od umowy,

b. żąda obniżenia ceny.

c. wymiany Produktu na nowy.

d. usunięcie wady.

e. korzysta z uprawnień udzielonych w Gwarancja, jeżeli została udzielona przez Usługodawcę.

7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Klienta z podaniem: jego nazwy/nazwiska i imienia, adresu siedziby/miejsca zamieszkania,

b. identyfikującego go adresu elektronicznego,

c. dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,

d. datę wystąpienia problemu,

e. numer telefonu kontaktowego.

8. Formularz reklamacyjny/odstąpienia od umowy jest przesyłany wraz z zakupionym Produktem lub wydawany przy odbiorze osobistym. Formularz jest również dostępny na stronie www.alleczesci.pl w zakładce formularze www.alleczesci.pl/pobierz.

9. Do formularza reklamacji/sporządzonej reklamacji/odstąpienia należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub wystawioną fakturę VAT).

10. Reklamacje wraz z dowodem zakupu towaru należy składać pisemnie na adres „MM” F.H.U. Michał Stępniak 95-100 Zgierz, ul. Aleksandrowska 75 lub elektronicznie drogą e-mail na adres sklep@alleczesci.pl.

11. Usługodawca ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni.

12. Usługodawca odpowiada za wady Produktu, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę na Produkt wolny od wad należy zgłosić w terminie roku od wykrycia wady.

13. Do uprawnień przedsiębiorcy związanych z zawarciem umowy sprzedaży stosuje się uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starać w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości w działaniu Sklepu.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Klienta.

 3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Klienta.

 4. Publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Klient zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klientów są gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

 2. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klientów z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne Usługodawcy do:

a. rozliczenia świadczonej usługi,

b. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

c. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę,

d. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

e. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 1. Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Informacji Handlowych. W każdej chwili Klient może zwrócić się do Usługodawcy o zaprzestanie przesyłania Informacji Handlowej na udostępniony adres mailowy Klienta.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługodawca oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jej stronie internetowej są jej własnością. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego wymaga zgody Usługodawcy na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl .

 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, ustawa o prawach konsumenta.

 4. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między Usługodawcą a Klientem jest sąd powszechny właściwy ze względu na przepisy ogólnie obowiązujące. Strony, celem obniżenia kosztów postępowania i możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, mogą podjąć próbę rozwiązania powstałych sporów, zarówno przed skierowaniem sprawy do Sądu, jaki i w trakcie postępowania sądowego, również w drodze mediacji przed mediatorem na zgodny wniosek stron.